PukiWiki


数値から文字列へ変換 の変更点


数値から文字列へ変換する。
**C言語 [#b7846bda]
標準ライブラリ関数sprintfを使う。
 int i = 100;
 char t[32];
 sprintf(t, "%d", i);

**C# [#w94123dd]
 int i=4;
 string s = i.ToString();

**Ruby [#neba45ba]
to_sを使う。
 i = 100
 s = i.to_s

**Python [#v78196fd]
repr(i)またはstr(i)
 >>> i=12345
 >>> i
 12345
 >>> repr(i)
 '12345'
 >>> str(i)
 '12345'
 >>>